R09001

Sách Louis Vuitton Tambour - Ấn bản tiếng Anh

4.100.000₫

  • 25 x 32 cm/9,4 x 12,6 inch
  • Fabienne Reybaud biên soạn
  • 266 trang
  • Hơn 350 hình ảnh
  • Bìa cứng
  • Phiên bản tiếng Pháp