Chương trình hợp tác Louis Vuitton for Unicef:
Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương