Các triển lãm

Kéo xuống để xem thêm

Espace Louis Vuitton là không gian triển lãm nghệ thuật khuyến khích các hoạt động sáng tạo nghệ thuật đương đại mới – được đặt tại các trung tâm thành phố lớn trên khắp châu Âu và châu Á.

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton Tokyo

Mark Leckey “Fiorucci Made Me Hardcore feat. Big Red SoundSystem“
22.02.2024 - 18.08.2024

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton München

Sarah Morris “As Slow as Possibles”
08.09.2023 - 14.01.2024

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton Venezia

Fabrice Hyber “La Foresta Invisibile”
19.05.2023 - 07.01.2024

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton Bắc Kinh

François Morellet and Jesús Rafael Soto “Optical & Movement”
27.05.2023 - 08.10.2023

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton Seoul

Cindy Sherman “On Stage - Part II”
30.06.2023 - 15.10.2023

Không gian triển lãm nghệ thuật Espace Louis Vuitton Osaka

Isaac Julien
27.03.2024 - 22.09.2024