Louis Vuitton là công ty tôn trọng tính độc nhất của mỗi nhân viên, đồng thời cung cấp phương tiện để họ tìm thấy giá trị và phát triển.

Các hoạt động đang diễn ra

Đào tạo 100% nhân viên về việc ngăn chặn Định kiến vô thức và Khuôn mẫu vào năm 2023

Nội dung công việc mang tính hội nhập 100% và không phân biệt đối xử